Inwestycje


ROZWIĄZANIA TECHNICZNE OGRANICZAJĄCE ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE
USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY, PRACE WYKONAWCZE

Rozwiązania techniczne ograniczające zużycie nośników energii

Rosnące ceny nośników energetycznych w istotnym stopniu wpływają na koszty eksploatacji obiektów oraz działalność podmiotów gospodarczych.

Nasza firma pomaga ograniczyć koszty energetyczne poprzez działania w zakresie:

 • remontów i przebudowy obiektów pod kątem ograniczenia strat ciepła,
 • wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie wytwarzania, przesyłu i wykorzystania ciepła (sieci, kotłownie i węzły cieplne, układy kogeneracyjne),
 • modernizacji układów wentylacji, klimatyzacji oraz przygotowania ciepłej wody,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii (zastosowanie: kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła).
W ramach naszych usług świadczymy:
 • doradztwo w zakresie wyboru i sposobu remontu budynku oraz jego instalacji przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych,
 • doradztwo w zakresie modernizacji kotłowni i węzłów cieplnych,
 • pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji technicznej (projektowej),
 • pomoc w uzyskaniu środków na realizację inwestycji,
 • pomoc w organizacji prac wykonawczych.
Dzięki naszej firmie:
 • obniżycie koszty wywarzania i przesyłu ciepła oraz koszty eksploatacji swoich budynków,
 • unikniecie Państwo wydatków na rozwiązania, które nie przyniosą spodziewanych efektów oszczędnościowych,
 • będziecie mogli podjąć działania inwestycyjne w miejscach, gdzie do tej pory to było niemożliwe ze względu na brak wymaganych środków finansowych.





Termomodernizacja budynków

Znaczna część aktualnie eksploatowanych budynków, która została wzniesiona w poprzednich latach, cechuje się relatywnie wysokim poziom zużycia ciepła na ogrzewanie.

Realne zmniejszenie zużycia energii cieplnej jest możliwe przede wszystkim dzięki termomodernizacji budynku tj. poprawieniu jego właściwości i cech technicznych.

Działania termomodernizacyjne obejmują najczęściej:

 • docieplenia ścian i dachów budynku,
 • remont lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • usprawnienia w działaniu systemu wentylacji,
 • modernizację układu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • likwidację płyt azbestowo-cementowych.
Nasze Biuro ma wieloletnie doświadczenia w zakresie termomodernizacji obiektów. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przygotowania tego rodzaju inwestycji w zakresie budynków produkcyjnych, mieszkalnych i użyteczności publicznej. Naszym klientom proponujemy rozwiązania wykorzystujące nowoczesne materiały budowlane i urządzenia grzewcze.

W ramach świadczonych usług:
 • opracowujemy audyty energetyczne budynków, kotłowni oraz sieci cieplnych,
 • doradzamy w zakresie sposobu przeprowadzenia modernizacji obiektu,
 • opracowujemy wymaganą dokumentację techniczną,
 • pomagamy w uzyskaniu środków na realizację inwestycji,
 • pomagamy w organizacji prac wykonawczych.





Zabezpieczenia przeciwpożarowe

W ramach naszych usług:

 • opracowujemy opinie i ekspertyzy w zakresie stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • wykonujemy wymaganą dokumentację projektową, dotyczącą zabezpieczeń p.poż. (systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji: oddymiających, oświetlenia ewakuacyjnego, wentylacji pożarowej, wodociągowych),
 • pomagamy w uzyskaniu środków na realizację inwestycji,
 • zajmujemy się organizacją prac wykonawczych.
Opinie i ekspertyzy wykonywane przez nasze biuro opracowywane są przez osoby posiadające tytuł rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.





Inwestycje proekologiczne

Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska nakładają uczestników życia gospodarczego coraz ostrzejsze wymagania odnośnie użytkowanych urządzeń i instalacji.

Doradzamy i opracowujemy dokumentację w zakresie:

 • układów oczyszczania ścieków,
 • budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnych,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez zastosowanie: kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła.
W ramach świadczonych usług wykonujemy, ponadto:
 • analizy opłacalności inwestycji,
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska,
 • studia możliwości i wykonalności inwestycji,
 • pomagamy w pozyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji ze środków krajowych oraz funduszy strukturalnych UE.
Opracowujemy ponadto:
 • wnioski na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • wnioski o dofinansowanie inwestycji.





Usługi projektowe, nadzory, prace wykonawcze

W ramach świadczonych usług wykonujemy:
 • inwentaryzacje obiektów,
 • projekty budowlano-wykonawcze w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych,
 • opracowujemy wymaganą dokumentację uzupełniającą: specyfikacje, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,
 • uzyskujemy wymagane pozwolenia i uzgodnienia dokumentacji,
 • opracowujemy materiały niezbędne do przygotowania postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie,
 • zajmujemy się organizacją prac wykonawczych.
Nasi projektanci posiadają wymagane uprawnienia oraz legitymują się wieloletnim stażem zawodowym.
Współpracujemy z firmami geodezyjnymi oraz wykonującymi badania geotechniczne, dzięki czemu możemy podjąć się opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej o dużym stopniu złożoności prac.

Dzięki kompleksowym usługom świadczonym przez nasze Biuro możecie Państwo zatem sprawnie przygotować i zrealizować zaplanowaną inwestycję !